วิจัยและค้นคว้า เบต้ากลูแคน ที่ดีที่สุด

งานวิจัย เบต้ากลูแคน ดีที่สุด
งานวิจัย เบต้ากลูแคน ดีที่สุด

วิจัยและค้นคว้า เบต้ากลูแคน ที่ดีที่สุด

เบต้ากลูแคน สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปัง
และผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธ์ิอีกหลายขั้นตอน
ซึ่งผ่านการวิจัยค้นคว้าเป็นเวลานาน จนได้ผลิตภัณฑ์
ที่บริสุทธ์ิมาก มีขนาดโมเลกุล และโครงสร้างทางสามมิติ
ที่เหมาะสม ในการจับของเม็ดเลือดขาว และเซลล์อื่นๆ
ของร่างกาย จึงทำให้ประสิทธิภาพของการกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ ได้ดีที่สุด

งานวิจัย เบต้ากลูแคน ดีที่สุด
งานวิจัย เบต้ากลูแคน ดีที่สุด

โครงสร้างของเบต้ากลูแคนมีลักษณะเป็นโมเลกุล
กลูโคสที่ต่อกันเป็นสายยาว ซึ่งประกอบด้วยสายหลัก
และสายแขนง การศึกษาพบว่า เบต้ากลูแคนจากแหล่ง
ต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมาก และความแตกต่าง
นี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน และมีความ
แตกต่างในด้านลักษณะและความยาวในยีสต์แต่ละชนิด
และในช่วงการเจริญเติบโตที่ต่างกันไป ส่วนเบต้ากลูแคน
ที่มาจากเห็ดก็มีสายหลักต่อด้วยพันธะ 1,3 แต่มีสายแขนง
ออกไปด้วยพันธะ 1,6 ที่มีลักษณะต่างๆกันออกไปในเห็ด
แต่ละชนิด และในช่วงการเจริญเติบโต เช่นกัน

จากการวิจัยพบว่าเบต้ากลูแคนที่ดีที่สุด
สกัดได้จากยีสต์ขนมปัง

เบต้ากลูแคน Transfer Point By Riches Diva