เบต้ากลูแคนสร้าง Nitric Oxide (NO)

ไนตริกออกไซด์ (NO) เป็นสารอนุมูลอิสระชนิดที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ พบในเม็ดเลือดขาวชนิดที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมโดยการกิน เช่น แม็คโครเฟจ เดนไดรติคเซลล์ และนิวโทรฟิล เป็นต้น ระบบไนตริกออกไซด์นี้ มีความสำคัญต่อเม็ดเลือดขาว ในการกำจัดเซลล์มะเร็ง และเชื้อโรคชนิดต่างๆ

 ซึ่งเปรียบไปแล้ว ไนตริกออกไซด์ ก็เหมือนน้ำย่อยอีกชนิดหนึ่งนั่นเอง

เป็นที่ทราบกันดีว่า เบต้ากลูแคน สามารถกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ (NO) แต่เนื่องจากไนตริกออกไซด์เป็นสารเคมีที่ไม่เสถียร การวัดปริมาณจึงทำได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อมีปริมาณน้อยๆ แต่เนื่องจากปฏิกริยามีการสร้างไนไตรท์ออกไซด์ (Nitrite Oxide: NO2) ซึ่งเป็นสารสุดท้ายและเสถียร และปริมาณของไนไตรท์ออกไซด์ ก็สะท้อนถึงปริมาณของไนตริกออกไซด์ที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงใช้การวัดปริมาณไนไตรท์ออกไซด์แทน

betag-lucan

การศึกษาเปรียบเทียบการกระตุ้นการสร้างไนไตรท์ออกไซด์ โดย เบต้ากลูแคน ยี่ห้อต่างๆ ดังในรูปที่ 2.10

โดยการศึกษาในเซลล์ของมนุษย์ 2 ชนิดคือ นิวโทรฟิล (HL-60) [เส้นสีน้ำเงิน] และเซลล์แม็คโครเฟจ (U937) [เส้นสีแดง]

ในการกระตุ้นนิวโทรฟิลพบว่า βeta-1,3 D Glucan กระตุ้นการสร้างได้ดีที่สุด รองลงมาคือ Now Glucan ซึ่งเป็นเบต้ากลูแคนผสมระหว่างยีสต์ขนมปังและเห็ดไมตาเกะ (น้อยกว่า βeta-1,3 D Glucan อยู่ 4%) และ Beta Right ซึ่งเป็นเบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปัง (น้อยกว่า 11.3%)

ส่วนในการกระตุ้นแม็คโครเฟจ พบว่า βeta-1,3 D Glucan กระตุ้นการสร้าง NO ในปริมาณที่สูงมาก รองลงมาก็คือ Now Glucan (น้อยกว่า 13.9%) และ Wellmune ซึ่งเป็นเบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปัง(น้อยกว่า 16.6%)

การกระตุ้นการสร้างสารเคมีไนไตรท์ออกไซด์ ในปริมาณสูงของเซลล์เหล่านี้ ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของเม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิด ในการศึกษานี้ βeta-1,3 D Glucan สามารถกระตุ้นการสร้างไนไตรท์ออกไซด์ ได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เข้าทดสอบทั้งหมด ในเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิด

โดยสรุปแล้วผลจากการวิเคราะห์ของ Independent Testing Organization เหล่านี้ ช่วยให้เมฆหมอกที่ปกคลุมเบต้ากลูแคนจางหายไป และทำให้ผู้ใช้เห็นสิ่งที่ดีที่สุด นั่นก็คือ βeta-1,3 D Glucan ซึ่งเป็นผลผลิตจากความเพียรพยายาม และเงินทุนมหาศาลในการวิจัยโดยบริษัท Transfer Point, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา