เบต้ากลูแคน ยีสต์ขนมปัง ดีที่สุดจาก Tranfer Point

ที่มาของสุดยอด เบต้ากลูแคน Beta Glucan

ในประเทศโลกเสรีที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป มีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ในสินค้าหลากหลายชนิด โดยหน่วยงานอิสระที่เรียกกันทั่วไปว่า “Third Party หรือ Independent Testing Organization” ทำให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ไม่ใช่ได้รับแต่ข้อมูลประเภทโฆษณาแอบอ้าง-อวดอ้าง สร้างเรื่อง หรือบอกต่อ จึงนับว่าเป็นการกระทำ ที่ช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจาก เบต้ากลูแคน เป็นสารที่ได้รับการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเสริมภูมิคุ้มกันมาเป็นเวลานานแล้ว จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานเหล่านี้

การเปรียบเทียบ เบต้ากลูแคน โดย R-Tech Laboratories

บริษัท R-Tech Laboratories (ISO17025 และ ISO9002) เป็นบริษัทวิเคราะห์ของเอกชนที่มีชื่อเสียง หากเปรียบไปแล้วก็จะคล้ายกับหน่วยวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่อยู่ในประเทศไทย R-Tech Laboratories เป็นบริษัทในเครือของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อไม่นานมานี้ ได้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เสริมภูมิคุ้มกัน ที่มี เบต้ากลูแคน ที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากกว่า 40 ยี่ห้อ โดยใช้วิธีการทดสอบที่ได้รับการรับรองจาก USDA และ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์สำคัญคือ เบต้า-1,3 (รูปที่ 2.1) และส่วนประกอบอื่นๆภายในแคปซูลของผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อ

รูปที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ เบต้ากลูแคน

betaglucan-compare1

 

และในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จาก 5 บริษัทชั้นนำ ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 2.2) พบว่าเบต้ากลูแคนจาก Transfer Point (βeta-1,3 D Glucan) มีปริมาณเบต้า-1,3 สูงที่สุด โดยมีปริมาณสารปนเปื้อนอื่นๆต่ำที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สารปนเปื้อนเหล่านี้ เช่น สารที่เติมแต่งจำพวกแป้งเพื่อให้เต็มแคปซูล หรือโปรตีนและไขมันซึ่งเป็นส่วนที่สกัดออกไม่หมด ซึ่งสารปนเปื้อนเหล่านี้มักเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการแพ้

รูปที่ 2.2: แสดงการเปรียบเทียบระหว่างสินค้า เบต้ากลูแคน 5 ยี่ห้อชั้นนำ

betaglucan-compare2

betaglucan-compare3

ในการศึกษานี้ R-Tech Laboratories ได้สรุปว่า βeta-1,3 D Glucan จาก Transfer Point เป็นผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ที่จำหน่ายอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากเบต้ากลูแคนที่ได้ในแต่ละแหล่งหรือแม้กระทั่งแหล่งเดียวกันก็ตาม  แต่มีการเพาะเลี้ยงในอาหารที่ต่างกัน มีปัจจัยในการเลี้ยงที่ต่างกัน มีช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่ต่างกัน หรือมีขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ที่ต่างกัน จะทำให้ได้เบต้ากลูแคนที่มีโครงสร้างต่างกันทั้งในระดับ 2 มิติและ 3 มิติได้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเบต้ากลูแคน ดังนั้นการเลือกใช้เบต้ากลูแคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต้องเลือกเบต้ากลูแคนที่ถูกชนิดและสกัดจนบริสุทธิ์ที่สุดเท่านั้น เพราะการเลือกผิดชนิดผิดยี่ห้อ นอกจากจะไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้จริงแล้ว ยังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เช่น อาการแพ้ จนถึงโรคภูมิต่อต้านตัวเองหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง

เบต้ากลูแคน Beta Glucan Beta1,3D Glucan ประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

** ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค**

** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไป แล้วแต่บุคคล **