เบต้ากลูแคน Glucan #300®

จากห้องปฏิบัติการ Glucan #300 (หรือ Beta Glucan #300) สู่มือผู้บริโภคในนาม Glucan 300® (หรือ beta 1,3D Glucan) ส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบที่แสดงให้เห็นว่า Glucan 300® ดีที่สุด

(ปัจจุบันมีการเปรียบเทียบกันมากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์แล้ว)

BETA 1,3 D GLUCAN (GLUCAN 300®) TRANSFER POINT

บริษัท Transfer Point, USA ได้ลงทุนในส่วนของการวิจัยและพัฒนา เป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาท จนได้ยีสต์สายพันธุ์พิเศษที่ให้เบต้ากลูแคนที่ดีที่สุด (Glucan #300) ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนการค้าเป็น Glucan 300®

*บริษัท Transfer Point เป็นบริษัทแนวหน้าของโลกได้จำหน่ายเบต้ากลูแคนมาร่วม 30 ปีแล้ว ภายใต้มาตรฐาน GMP, ISO และอื่นๆ ตลอดจนได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ โดยผู้ใช้ นักวิจัย และแพทย์ในหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลทั่วโลก เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด จนเป็น “Benchmark” สำหรับการศึกษา และการนำไปใช้ประโยชน์

*ผลิตภัณฑ์ทุกขวดที่จำหน่าย เป็นสินค้าที่ผลิต บรรจุ และส่งตรงจากบริษัท Transfer Point, USA

Glucan #300 – The best << กดเปิดไฟล์ Pdf

ผลงานวิจัย เปรียบเทียบ เบต้ากลูแคน